Ngành nghề

Xây dựng các công trình thủy lợi

Dự án đã thực hiện: Trang Trại Bejo tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng