Giá Trị Cốt Lõi HOÀNG LIÊN SƠN Mang Lại Cho Khách Hàng “Chất Lượng – Môi Trường – An Toàn, Sức Khỏe Nghề Nghiệp”

Chính sách này sẽ giúp công ty  Hoàng Liên Sơn định hướng chiến lược và các mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đảm bảo an toàn sức khỏe, chính sách phúc lợi cho người lao động, nhà cung cấp, thầu phụ, khách tham quan cũng như đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua các cung cấp các dịch vụ hoàn hảo.
Chúng tôi cam kết đạt và duy trì môi trường làm việc An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng thông qua việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, liên tục cải thiện hệ thống quản lý thông qua các nguyên tắc sau:

An toàn sức khỏe

      •     Người lao động là tài sản quý giá nhất của công ty. Bảo vệ người lao động là công việc ưu tiên hàng đầu tại HLS.
     •     Đảm bảo các mối nguy phát sinh từ các hoạt động luôn được kiểm soát. Tai nạn và bệnh nghề nghiệp luôn được ngăn ngừa ở mức không tai nạn
      •     Duy trì môi trường làm việc an toàn thông qua duy trì các dự án, dịch vụ ở mức an toàn thích đáng, tạo ra môi trường làm việc an toàn;
      •     Tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu khách hàng.
     •     Tham gia tham vấn người lao động về các điều kiện làm việc an toàn và thực hiện chương trình tư vấn, giám an toàn vệ sinh lao động hằng ngày.
 
Chất lượng
      •     Mục tiêu chúng tôi hướng đến sự hài lòn khách hàng bằng cách duy trì chất lượng cao, đúng tiến độ và chuyên nghiệp.
      •     Khuyến khích người lao động làm chủ công việc của mình và truyền thông tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng
      •     Hiểu biết mong muốn khách hàng và chuyển mong muốn đến khách hàng.
 
Môi trường
    •     Nhận biết rằng các hoạt động môi trường ở mức thấp là phải tuân thủ các quy định môi trường
    •     Thiết lập mục tiêu rõ ràng và định kỳ theo dõi, giám sát  quá trình thực hiện
    •     Bảo vệ môi trường bằng cách tránh hoặc hạn chế gây ô nhiễm khí, nước, và đất.

    1. Mỗi nhân viên chịu trách nhiệm An toàn – Chất lượng – Môi trường của mình. Công nhân, nhà thầu, nhà cung cấp, khách hàng có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu An toàn - Chất lượng – Môi trường của pháp luật, khách hàng và các bên quan tâm
     2. 
Việc truyền tải chính sách này là công việc ưu tiên. Chúng tôi khuyến khích mọi người  báo cáo trực tiếp những sai lệch với chính sách đến Ban Thực Thi Chinh sách để điều tra.

Tin tức khác